آموزش نقشه برداری غار – قسمت چهارم

بسیاری از غارها دارای معابری دایره شکل هستند که با پیمایش آنها مجددا به محل شروع باز می گردیم و در نقشه برداری به چنین مسیرهایی که مجددا به نقطه اول خود باز می گردند حلقه(Loop) یا لوپ گفته می شود. در صورتی که این معابر به درستی و با دقت نقشه برداری شوند آخرین برداشت حلقه به نقطه اول آن متصل می گردد و در غیر این صورت اصطلاحا خطای بستن حلقه به وجود می آید. خطای بستن حلقه به این معناست که کل یا بخشی از نقشه برداری دارای خطا می باشد و اگر جهت رفع این خطا هیچگونه پردازش و محاسباتی صورت نگیرد، کل خطای به وجود آمده در آخرین برداشت جمع شده و باعث تغییر شکل نقشه غار می شود. به همین منظور لازم است جهت رفع این خطا پردازش های لازم جهت بستن حلقه صورت گیرد.

ادامه خواندن